Vissza a főoldalra

A Kislődi Református Egyházközség


A kislődi református gyülekezet régebbi történetéről az írásos dokumentumok hiánya miatt kevés ismeretünk van. Kétséget kizáróan tény viszont, hogy a reformált hitre tért kislődi gyülekezet egykori lelkipásztora, Acsádi János prédikátor 1676-ban gályarabként halt mártírhalált az evangéliumi hitért. A nagylelkű holland M. A. de Ruyter admirális (1606-1676) gályarabokat felszabadító világtörténelmi jelentőségű tettének 325. évfordulója alkalmával, 2001. február 9-én Pápán a gályarab Acsádi János lelkipásztor postumus rehabilitálásban részesült. Az erről szóló dokumentumot a szentgáli lelkészi hivatalban őrzik.
A törökdúlást követően a falu elnéptelenedett. Mária Terézia német telepesekkel pótolta a hiányzó lakosságot. Reformátusok a kitelepítéseket és a „lakosság cserét" követően kerültek a községbe. A Felvidékről, valamint Vas megyéből és az Alföld különböző területeiről is érkeztek ide telepesek. Erről az időszakról már rendelkezünk anyakönyvekkel és különböző jegyzőkönyvekkel, dokumentumokkal.
A 20. század közepétől immár rendszeresen történő anyakönyvezetés alapján megállapítható, hogy 1948-tól előbb szórványlelkészként, majd a gyülekezet megválasztott lelkipásztoraként Réthy István látja el a lelkészi szolgálatot a kislődi és a vele társult városlődi gyülekezetben. Őt követi 1954-től Bábás Tibor, 1957-től Molnár Gyula, 1962-ben Tislér Géza, 1963-tól Horváth Lajos, 1967-től 1986-ig haláláig Balogh Lajos. Ettől fogva a Városlőd-Kislődi Társeegyházközséget a lekészi szolgálat szempontjából a szentgáli lelkészi körzethez csatolják. 1987-ig Kotsis István, 1988- tól Miklós Ferenc, 1996-ban Benkő András, 1997-ben rövid ideig Oláh Emil, a legutóbbi 10 esztendőben pedig Nagy Lajos szentgáli lelkipásztor látja el a lelkipásztori szolgálatot Kislődön. Utóbbi 2006 óta a Veszprémi Református Egyházmegye esperesi tisztét is betölti.
1963-ban még 18 kislődi család tartott fenn kapcsolatot a gyülekezettel s vett részt az egyház fenntartásában. Ez a szám napjainkra lecsökkent.
Önálló templommal, illetve saját istentiszteleti hellyel nem rendelkezik az egyházközség. A kezdetek kezdetén családi házak lakószobáiban, később az általános iskola egyik tantermében tartottuk istentiszteleteinket. Jelenleg - immár 10 esztendeje - a tertvéregyház nagylelkű hozzájárulásával a katolikus testvérek templomának sekrestyéje ad méltó otthont gyülekezeti alkalmainknak. E helyről is illesse ezért köszönet a befogadó testvéri katolikus gyülekezetet, valamint a korábbi és jelenlegi Lelkipásztorát.
A kislődi reformátusok létszáma folyamatosan csökken. Ezt a folyamatot enyhíti az a néhány Erdély ide települt hitvalló református család, amelyeknek tagjai beépültek a gyülekezetbe. Isten megtartó kegyelmét hirdeti továbbá, hogy időnként megjelennek az istentiszteleten korábban előttünk ismeretlen arcok is.
E honlap által szeretnénk, ha minél többen megismernék szerény, ám számunkra annál kedvesebb közösségünket. Ez a kis gyülekezet ugyanis küzd a fennmaradásért, él és élni szeretne Isten segítségével holnap is. Szeretnénk bizonyságot tenni arról, hogy milyen sok áldást veszünk Isten Igéjéből s imádkozunk azért, hogy másokat is érintsen meg az evangélium és ez az ősi református hit. Ezért aztán hívogatunk is mindenkit szeretettel istentiszteleti alkalmainkra: épüljünk egymás hite által és éljük meg együtt az együvétartozás ma különösen nagy értékkel bíró örömét. Mindenki irányába nyitottak vagyunk!
Szeretetteljes hívásunkat Jézus Krisztus ma oly igen időszerű szavaival szeretnénk még bensőségesebbé tenni, Ő ugyanis azt mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket." (Máté írása szerint szent evangélium 11. fejezetének 28. verse)
Testvéri köszöntéssel - áldást és békességet kívánva:

Petró János kurátor


Felhasználónév:
Jelszó: